facebook-pixel

Privacy notice

Jelen adatkezelési tájékoztató a Passed Informatikai Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”) mint adatkezelő, személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink/szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntesen kerülnek hozzánk, melyeket a céltól függően hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek jogalapokon kezelünk. Jelen tájékoztató célja, hogy minden adatkezelési tevékenységünk átlátható legyen, és minden egyes adatkezelésünk célja és azok eszközei, jogalapja, valamint nem utolsó sorban az ezzel kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek.

Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

Az Adatkezelő elérhetőségei

 • Adatkezelő: Passed Informatikai Kft.
 • képviseli: Pongrácz János ügyvezető
 • Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C 1/9.
 • Telefonszám: +36 1 789 2525
 • Cégjegyzékszám: 01-09-870527
 • Adószám: 13735159-2-43

Elérhetőségek a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek hírlevelezéshez, edm-küldéshez, szolgáltatás megrendeléséhez (online vagy offline) és az www.passed.hu weboldal kezeléséhez. Megkeresésedre késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.

Milyen típusú adatokat gyűjtünk és milyen célból?

 1. Hírlevélre feliratkozás

Alkalomszerűen küldünk hírlevelet azoknak, akik érdeklődnek a szoftvertesztelésben rejlő lehetőségek iránt. Hírleveleinkben aktualitásokról adunk számot, eljuttatjuk a feliratkozóknak az éppen aktuális híreinket, hírt adunk elsősorban saját szakmai anyagainkról, kiadványainkról, eseményeinkről, oktatási lehetőségeinkről, állásajánlatainkról, esetlegesen szerződött partnereink hasonló témájú újdonságairól, híreiről.Hírlevélre feliratkozáskor az alábbi adataidat gyűjtjük:

 • – név,
 • – e-mail cím
 • – feliratkozás időpontja
 • – IP cím

Az adatok megadása teljesen önkéntes. A hírlevelünkről bármikor a feliratkozó bármelyik levelünkben, a levél alján szereplő linken, az adatait töröljük és nem küldünk további hírlevelet. Adatait mindaddig kezeljük, még a hírlevélről le nem iratkozik. Személyes adatainak törlését kérheti továbbá postai úton a 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C 1/9. címen, valamint e-mailben az info@passed.hu címen is.

 1. Kapcsolat oldal

A kapcsolat oldalon kérdéseket tehet fel nekünk a szolgáltatásainkról és ajánlatot kérhet tőlünk. Kérjük, hogy ne közöljön velünk olyan személyes adatot, amely az ajánlatadási/érdeklődési fázisban nem szükséges. Amennyiben erre mégis szükség lenne, adatait bizalmasan kezeljük. Adatai megadását úgy értelmezzük, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előkészítése érdekében osztja meg velünk. Az adatok megadása önkéntes. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év.

Az oldalon begyűjtött adattípusok: név, telefonszám, regisztráció dátuma

 1. Karrier oldal

A Karrier oldalon gyűjtött adatkezelésünk célja a Passed Informatikai Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, illetve a jelentkező értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek a Passed Informatikai Kft. megítélése szerint a jelentkező képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelhetnek. A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a Passed Informatikai Kft. toborzási, kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése. Az adatok megadása önkéntes. A megadott adatokat a hozzájárulástól számított 1 évig őrizzük meg. Az oldalon begyűjtött adattípusok: név, mobilszám, e-mail cím, önéletrajz, regisztráció dátuma.

 1. Közösségi oldalak

Közösségi oldalainkon is tartjuk követőinkkel a kapcsolatot, így a Facebook/LinkedIn közösségi oldalakon regisztrált nevet, illetve a felhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben regisztrált ezekre a közösségi oldalakra és ezt az adatvédelmi beállítások során engedélyezte a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés ebben az esetben aa közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Kik kapják meg az adatait?

A személyes adatait munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók, akik velünk írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Adatait mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.
Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velünk kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját, adatfeldolgozóink további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

A Passed Informatikai Kft., mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
• Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások
• Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés
• LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2 Ireland) – statisztikai szolgáltatások

Az adatkezelés biztonsága

Adatait védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Milyen jogai vannak?

Mint Érintett, tájékoztatást kérhet személyes adataid kezeléséről, valamint kérheti személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, pl. a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Panasztételi lehetőség

Amennyiben jogsérelem gyanúja merül fel, kéjük lépjen velünk kapcsolatba az info@passed.hu e-mail címen, vagy postai úton a 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C 1/9. címen. Mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljuk a kellemetlenségekért!

Jogai megsértése esetén (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasztételi joggal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
• Telefon: +36 -1-391-1400
• Fax: +36-1-391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Cookie (süti) használat

Mint sokan mások, a Passed Informatikai Kft. is használ cookie-kat szolgáltatásaink minőségének javítására, a felhasználói élmény javítására és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körének megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg, viselkedésalapú marketing futtatásával. Ezt kizárólag hozzájárulás esetén tesszük, amennyiben elfogadja a cookie-bannerünkben a sütik és webjelzők használatát. Az alapbeállításokon a bannerben elhelyezett linken is lehet változtatni. A cookie-k és webjelzők tárolási idejét, nevét és célját a cookie-bannerünkben találja, ezt az oldalunkon bármikor módosítani lehet.

A Passed Informatikai Kft. rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve bizonyos esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra,

 • hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
  • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
  • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
  • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Mint Adatkezelő, kifejezett hozzájárulás esetén a cookie-kat és webjelzőket, pixeleket felhasználjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook közreműködésével reklámokat, hirdetéseket jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

Google Ads konverziókövetés

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.
 6. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy a böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Te nem fogsz szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 1. Oldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépedre mentenek, így elősegítik az által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. Az általad használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a honlapunkat, továbbá, hogy a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a böngésző által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldal használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 5. A Google Analytics rendszerét weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból.
  6. A Google Analytics rendszerét hozzájárulás után marketing célra is használjuk.

Facebook-hirdetések használata

 1. A Facebook-hirdetési rendszerét használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Facebook pixel megoldást. A Facebook hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása.
 2. Amikor egy Felhasználó egy weboldalunkat meglátogatja, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg.
 4. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap.
 5. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztünk – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni a weboldal látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jutunk.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban.
 7. A Facebook Pixel által telepített cookie segítségével a weboldalunk látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtünk, mint például az oldal látogatás.
 8. Ha egy weboldal látogató visszavonja a hozzájárulását a Facebook pixelek működéséhez, az oldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k.
 9. A Facebookon belül módosíthatja a saját hirdetési beállításaidat ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences
 10. A Facebook adatvédelmi információit megtalálhatóak itt: https://www.facebook.com/privacy

Mint Adatkezelő, betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával összegyűjtöttük.

Az adatvédelemhez kapcsolódó fogalmak

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Budapest, 2021. 04. 09.

egy süti csokireszelékkel
Please note that we use cookies to enhance your experience on this website. By using our website, you acknowledge that we have informed you of this.